Dobry start

Dla młodych

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Rekrutacja nada trwa!
Zapraszamy do udziału w projekcie! 

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 132 (73K,59M) osób w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy (osoby bierne zawodowo i bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne), nie uczących i nie kształcących się.

W RAMACH PROJEKTU ZREALIZOWANE ZOSTANĄ:

Indywidualne doradztwo zawodowe.

Kursy zawodowe – wybór zawodu będzie się odbywał w oparciu o dane dot. zawodów deficytowych w województwie oraz preferencje uczestników:

5-miesięczne staże zawodowe

Pośrednictwo pracy

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Planowane efekty

Wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie możliwości do zatrudnienia u uczestników projektu. Podniosą oni także swoją motywację oraz kwalifikacje zawodowe.

CO ZAPEWNIAMY UCZESTNIKOM

Oprócz zajęć aktywizujących i szkoleń zawodowych oferujemy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW na czas staży
  • 5-miesięczne płatne staża zawodowe
  • Profesjonalnie przygotowane portfolio, niezbędne przy szukani pracy
  • Pośrednictwo pracy
  • Uczestnikom projektu wymagającym pomocy zapewniamy Asystenta

Całkowita wartość projektu:

1229772,35 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

1168283,73 zł

Zajęcia w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego już się rozpoczęły. Harmonogram zajęć jest na bieżąco ustalany z uczestnikami wparcia i dopasowany do ich indywidualnych potrzeb.
W kolejnym miesiącu rozpoczną się szkolenia zawodowe dla wszystkich uczestników projektu, zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia