Sierpień 2016

31 sierpnia 2016

Trwa rekrutacja do projektu „Dobry start dla młodych!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry start dla młodych!” osoby w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy (osoby bierne zawodowo i bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne), nie uczące i nie kształcące się z terenu subregionu elbląskiego, w województwie warmińsko-mazurskim.

OFERUJEMY WSPARCIE W POSTACI:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego,
 2. Kursy zawodowe, w oparciu o listę zawodów deficytowych w woj. warmińsko-mazurskim i zgodnie ze sporządzonymi przez doradcę zawodowego Indywidualnymi Planami Działania,
 3. 5-miesięczne staże zawodowe,
 4. Pośrednictwo pracy.

Wszystkie kursy zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu/uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu.

CO ZAPEWNIAMY UCZESTNIKOM

Oprócz zajęć aktywizujących i szkoleń zawodowych oferujemy:

 • Stypendium szkoleniowe,
 • Catering w trakcie szkolenia,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW na czas staży,
 • 5-miesięczne płatne staże zawodowe,
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio, niezbędne przy szukaniu pracy,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Dla uczestników projektu wymagających pomocy – Asystenta.