Styczeń 2017

4 stycznia 2017

Rozpoczynają się szkolenia zawodowe w projekcie dla Uczestników, w celu niwelowania zdiagnozowanych potrzeb nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Wybór szkoleń na podstawie Indywidualnych Planów Działania.

Szkolenia przewidziane w projekcie spełnią co najmniej 1 z następujących warunków:

a) zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
b) zakończą się uzyskaniem uprawnień do uzyskania zawodu unormowanego rozporządzeniem właściwego ministra,
c) prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania).

Czas trwania szkoleń to średnio 120 h/os.