ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

23 października 2017

PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 67 Uczestników Projektu

„Dobry start dla młodych”,

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do 132 osób młodych, w tym niepełnosprawnych,
w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności os.
niezarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkałe (wg Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu elbląskiego
(powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki i m. Elbląg) w woj. warmińsko-mazurskim.

 

Dokumenty: